KARMEL

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Týden

sv. Terezie Benedikta od Kříže (Edith Stein), mučednice

Stáhnout jako soubor iCal
 

9. srpna - svátek

Edith Stein se narodila 12. října 1891 jako dcera židovských rodičů ve Vratislavi. Při studiu filozofie dlouho hledala cestu od pouhého racionalismu k víře v Boha, až se dopátrala Boží pravdy a 1. ledna 1922 byla křtem přijata do katolické církve. Od té doby pracovala nejprve jako učitelka němčiny, později jako docentka Německého institutu vědecké pedagogiky. V roce 1933 se v Kolíně nad Rýnem stala karmelitkou a k svému křestnímu jménu Terezie přijala jméno Benedikta od Kříže; slavné sliby složila 15. dubna 1938. Protože v Německu zesílilo pronásledování Židů, přijaly ji dne 31. prosince 1938 do svého konventu karmelitky v holandském Echtu.
Odtamtud byla dne 2. srpna 1942, právě když dopisovala své vrcholné dílo „Věda kříže", odvezena do koncentračního tábora v Osvětimi-Březince a pravděpodobně 9. srpna 1942 usmrcena v plynové komoře a spálena. Papež Jan Pavel II. ji 11. října 1998 prohlásil za svatou a 1. října 1999 spolu se sv. Brigitou Švédskou a Kateřinou Sienskou za spolupratronku Evropy.

Ze spisu „Věda kříže" od sv. Terezie Benedikty od Kříže

(Věřícím v Ukřižovaného se otevírá brána života)

Kristus na sebe vzal jho Zákona, tím ho dokonale naplnil a kvůli Zákonu a podle Zákona zemřel (srv. Gal 2,19). Právě tím od Zákona osvobodil všechny, kdo od něho chtějí přijmout život; ten však mohou přijmout jedině tehdy, když svůj vlastní život obětují. Neboť ti, kdo jsou pokřtěni v Krista, jsou pokřtěni v jeho smrt" (srv. Řím 6,3n). Jsou vnořeni do jeho života, aby se stali údy jeho těla a jako jeho údy s ním trpěli a umírali, ale také vstali z mrtvých k věčnému, božskému životu.
Tento život obdržíme v plnosti teprve v den slávy. Avšak již nyní – v těle – na něm máme účast, pokud věříme: věříme, že Kristus pro nás zemřel, aby nám daroval život. Právě tato víra nás s ním sjednocuje jako údy s hlavou a otevírá nás přílivu jeho života. Tak se pro nás víra v Ukřižovaného – víra živá, jež se snoubí s láskyplnou oddaností – stává přístupem k životu a počátkem budoucí slávy; proto je kříž naší jedinou chloubou: Ať je daleko ode mě chlubit se něčím jiným než křížem našeho Pána Ježíše Krista, kterým je pro mě ukřižován svět a já světu" (Gal 6,14). Kdo se rozhodl pro Krista, ten je pro svět mrtev a svět je mrtev pro něj. Na svém těle nosí jizvy svého Pána (srv. Gal 6,17), je slabý a lidé jím pohrdají; avšak on je právě proto silný, neboť v jeho slabosti se projevuje Boží síla (srv. 2 Kor 12,9).
S tímto poznáním Ježíšův učedník nejen přijímá kříž, který je na něho vložen, ale také aktivně křižuje sám sebe: Ti, kdo náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali svoje tělo i s jeho vášněmi a žádostmi" (Gal 5,24). Svedli neúprosný boj se svou přirozeností, aby v sobě zahubili život hříchu a uvolnili tak prostor životu ducha. To druhé je důležité. Kříž není samoúčelný: strmí do výše a ukazuje vzhůru. Avšak kříž není jen znamení – je to také mocná Kristova zbraň; je to hůl, s níž božský David táhne do boje proti pekelnému Goliáši. Mocně jí buší na bránu nebe. A brána nebe se otevírá. Přívaly Božího světla pak proudí shůry a zaplavují všechny, kdo kráčejí ve stopách Ukřižovaného.

(Edith Steins Werke, Ed. L. Gelber – R. Leuven, Tom. I, Freiburg 1983, pp. 15-16)

Modlitba

Bože našich otců, tys dal svaté Terezii Benediktě skrze její mučednictví dokonale poznat vědu kříže. Vezmi také nás do školy kříže: dej nám na přímluvu svaté Terezie Benedikty, abychom neúnavně hledali tebe, svrchovanou pravdu, a věčné smlouvě lásky, zpečetěné ke spáse celého světa krví tvého Syna, zůstali věrni až k smrti. Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Karmelitánský lekcionář

První čtení: Est 4,17k.l-m.r.t
Žalm: 124(123) 2-3.4-5.7b-8     Odp.: 7a
Nebo:
První čtení: Oz 2,16b.17b.21-22
Žalm: 45(44) 11-12.14-15.16-17     Odp.: srov. 11a
Evangelium: Jan 4,19-24
Nebo:
Evangelium: Mt 25,1-13

Související články

Životopis sv. Terezie Benedikty od Kříže
Buď pozdraven, Kříži, jediná naděje!

Připomínáme

Přihlášení