KARMEL

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Týden

sv. Ondřej Corsini, biskup

Stáhnout jako soubor iCal
 

9. ledna - svátek

09 01-Ondrej-CorsiniNarodil se začátkem 14. století ve Florencii. Tam také vstoupil do karmelitánského řádu. Roku 1348 byl na generální kapitule ustanoven provinciálem toskánské provincie. Vzápětí prošla Evropou vlna morové epidemie. Na podzim 1349 byl jmenován biskupem ve Fiesole, poblíž Florencie. Ačkoliv jeho předchůdci již po desítky let sídlili ve Florencii, on odešel mezi své věřící a ke své katedrále. Skromností života získal prostředky na potřebnou obnovu biskupství. Diecézi řídil s podivuhodnou láskou, apoštolskou horlivostí a rozvážností. Nebylo snadné čelit nešvarům, zvláště v řadách duchovenstva. Vynikal láskou k chudým, nemocným a pocestným. I jako biskup žil spolu se služebníky a dvěma karmelitány ve svém paláci nadále asketickým životem. Zemřel 6. ledna 1374. Za svatého byl prohlášen v roce 1629. Jeho tělo je uloženo pod oltářem v jemu zasvěcené kapli karmelitánského kostela ve Florencii. V římské lateránské basilice mu r. 1734 zasvětil nově zbudovanou kapli svého rodu papež Klement XII. (Corsini).

Ze "Života Ondřeje Corsiniho", který sepsal biskup František Venturi

(Věrný a rozvážný služebník, kterého Pán ustanovil nad svou čeledí)

Ondřejovi byla správa fiesolské diecéze svěřena na zřejmý pokyn Boží. Věnoval se proto službám Božím s takovou péčí, staral se o spásu duší s takovou bdělostí a úkol po dlouhou dobu mu svěřený plnil s takovou svědomitostí, že může být vzorným příkladem představeného pro všechny pastýře církve. Především – ačkoliv byl poměrně starý a trpěl různými nemocemi – nejen že nepovolil v přísnosti, s níž ve svém životě dříve ovládal své smysly, ale naopak ji ještě zvětšil. K chudákům a ubožákům projevoval tento světec takovou dobrotu, že i jen pomyslit na ně nedokázal bez slz. Je o něm dobře známo, že od něho žádný chudý neodešel bez útěchy. Sám totiž většinou u dveří své rezidence vlastní rukou rozdával chléb žebrákům. Ale dobročinnost tohoto svatého muže se neomezovala jen na toto místo, nýbrž sahala dál a šířeji. Byl totiž velmi štědrý a velkorysý i vůči těm, o nichž se dověděl, že je svírá tíseň nedostatku, ale že jejich (společenské) postavení nebo věk či urozený původ jim brání otevřeně k němu přijít. Sám je tedy předcházel s takovou šlechetností, že některým dával i obilí, a to v nemalém množství. Pomáhal nejen těm, kdo patřili k jeho diecézi, ale i lidem z Florencie a dalším, a to nejen potravinami, ale i šatstvem.
Velmi mnoho peněz vynaložil tento svatý muž na povznesení a obnovu posvátných budov. Katedrálu, která byla na spadnutí, téměř celou obnovil a její průčelí obložil opracovanými kameny. Zbudoval příbytky pro kanovníky. Biskupský dům znovu učinil sídlem biskupa a velkým nákladem jej obnovil a rozšířil, aby tak i svým nástupcům připravil vhodné a pohodlné prostory.
Prokázal se jako nejlepší otec nejen mezi svými bratřími karmelitány, kde jako představený dbal na přesné zachovávání řeholního života, ale i jako biskup výtečně udržoval své podřízené v křesťanské kázni. Bedlivě vždy dbal na péči o církevní jmění. Zatímco ve svém domě byl velmi šetrný, venku, pokud šlo o bohoslužbu nebo pomoc nuzným, byl velkorysý až marnotratný.
Velmi se tento svatý pastýř snažil urovnávat roztržky, které stále vznikaly mezi florentskými občany. Nejenže v soukromí potlačoval semena nenávisti přátelskými domluvami, ale i veřejně v kázání často hovořil o křesťanské lásce a o občanské svornosti. A protože skvěle mluvil, a navíc se roznesla pověst o jeho svatosti, takže si ho všichni vážili, přicházelo mnoho lidí nejen z blízkého venkova, ale i z města Florencie, aby mu naslouchali.
Tento tak moudrý představený se velmi dobře naučil spojovat mírnost pastýře s přísností soudce.
Především každý rok písemně nařizoval, aby všichni duchovní sídlili u svých kostelů. Mnoho kněží nemělo žádné vzdělání, ba ani neznali povinnosti svého úřadu, takže lidu nejen neprospívali, nýbrž mu svou nevědomostí – a často i špatným příkladem svého života – byli spíše ke škodě. Tak tedy svatý pastýř, když podle ustanovení posvátných kánonů navštěvoval jednotlivá místa své diecéze, musel důkladně přezkoumávat jejich vědomosti. Těm o nichž zjistil, že jsou k vykonávání církevního úřadu a k péči o spásu duší nezpůsobilí – a bylo jich velmi mnoho –, beneficia odňal a dal je těm, kdo byli schopnější.
Ano, mnohým se snad bude zdát, že velkou část z toho, o čem jsme mluvili, dělali často i jiní pastýři církve a že to není třeba u tohoto biskupa připomínat. My však myslíme, že je nutno vyzvedat všechna slova a skutky svatých směřující k větší službě Bohu či k prospěchu lidu.

(Řím 1629, str. 23-38)

Modlitba

Bože, tys nám zjevil, že tvůrci pokoje budou nazváni tvými syny; dej, prosíme, abychom na přímluvu svatého Ondřeje, podivuhodného šiřitele pokoje, bez přestání prosazovali takovou spravedlnost, která jediná může zaručit trvalý a pravý mír. Skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Karmelitánské proprium (breviář)

sv. Ondřej Corsini, biskup

Karmelitánský lekcionář

První čtení: Mal 2,5-7a
Žalm: 89(88) 2-3.4-5.21-22.25+27    Odp.: srov. Tit1,7.9  To je Boží správce, pevně se drží spolehlivé nauky
Evangelium: Mt 28,16-20

Související

Životopis sv. Ondřeje Corsiniho

Připomínáme

st bře 03 @20:00 - 08:00PM
Přihlašování JUMP 2021

Přihlášení