KARMEL

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Týden

bl. Archanděla Girlani, panna

Stáhnout jako soubor iCal
 

29. ledna - památka

29 01 archandela-girlaniNarodila se v severoitalském městě Trino (Vercelli) kolem r. 1460. Od útlého mládí tíhla k řeholnímu životu. Vstoupila tedy do nedalekého kláštera, ale těžce nesla, jak ji blízkost a vliv rodiny ruší. S obtížemi získala souhlas otce ke vstupu do kláštera karmelitek v Parmě (1477), který byl založen jen několik let předtím (jako vůbec jeden z prvních klášterů karmelitek v Itálii) a patřil k mantovské reformě. Brzy po její profesi ji komunita zvolila za převorku. Po založení kláštera v Mantově (1492) se stala převorkou tam. Prosadila pro tento nový klášter název "Santa Maria del Paradiso", vyjadřující její přesvědčení, že sestry mají již na zemi podíl na životě nebe. Zemřela necelé tři roky nato, 25. 1. 1495. Její ostatky jsou uloženy ve špitálním kostele sv. Vavřince v Trinu. Vynikala zvláštní úctou k tajemství Nejsvětější Trojice. Za blahoslavenou byla prohlášena roku 1864.

Z výkladu karmelitánské řehole od bl. Jana Soretha

(O vnitřní a vnější cele)

Dále v řeholi následuje: „Podle polohy místa, kde se rozhodnete přebývat, ať má každý z vás samostatnou oddělenou celu." Řeholník je syn milosti a plod lůna cely. Cela ho (mateřsky) živí, chová a objímá, vede ho k plné dokonalosti a činí hodným rozmlouvání s Bohem. Cela je svatá půda a svaté místo, kde spolu Pán a jeho služebník vskrytu rozmlouvají, jako rozmlouvá člověk se svým přítelem. V ní se věřící duše často spojuje s pravým Bohem, tak jako se snoubenka přidružuje ke svému snoubenci. Zde se sjednocuje nebeské s pozemským, božské s lidským. A jako Boží chrám je svatý, tak i cela Božího služebníka. V chrámě i v cele se projednávají věci božské, avšak v cele častěji. Cela je dílnou všeho dobra a dopomáhá k pevné vytrvalosti. V cele je každý, kdo správně žije v chudobě, bohatý. A kdo má dobrou vůli, má (tam) při sobě vše, co potřebuje k dobrému životu.
Abys však přebýval v cele bezpečněji, jsou ti dáni tři (bdělí) ochránci: Bůh, svědomí a duchovní otec. Bohu jsi povinen zbožností – zcela se jí oddej; svému svědomí úctou – pro ni ať se stydíš hřešit; duchovnímu otci láskyplnou poslušností – ve všem se k němu utíkej. Navíc, dokud jsi maličký, přidám ti ještě čtvrtého strážce, a dokud se nenaučíš více myslet na Boží přítomnost, opatřím ti vychovatele. Radím ti: sám si zvol nějakého člověka, jehož příkladný život se ti tolik vtiskl do srdce a naplnil tě takovou úctou, že kdykoli by sis na něj vzpomněl, vzbudí to v tobě úctu k němu a budeš se chovat a smýšlet tak, jako by byl přítomen. Tak ať v tobě roznítí lásku a napraví vše, co je třeba napravit, takže ústraní tvé samoty ti neublíží. Všechny své myšlenky budeš považovat za jemu zjevné a přiměje tě to k nápravě, jako kdyby tě viděl a káral.
K takovému životu v samotě ať má tedy každý samostatnou celu. Řehole praví dokonce doslovně: „Jednotliví (bratři) ať mají samostatné oddělené cely." Měj celu vnější a celu vnitřní. Tou vnější je dům, v němž bydlí tvá duše i tělo. Vnitřní cela ať je ve tvém srdci, tam ať přebývá Pán, Bůh celého tvého nitra, spolu s tvým duchem. Dveře vnější klauzury jsou znamením dveří klauzury vnitřní. Jako vnější klauzura brání tělesným smyslům toulat se venku, tak ať se vnitřní smysly stále v nitru upínají k Bohu. Miluj proto svou vnitřní celu, miluj i celu vnější a pečuj o obě dvě. Buď ukrytý ve vnější cele – ne proto, abys mohl skrytě hřešit ve větší tajnosti, nýbrž proto, abys žil ve větším bezpečí. Ani si totiž neuvědomuješ, za co své cele vděčíš. Snad ti nedochází, že jsi v ní nejen léčen ze svých neřestí, ale také ušetřen svárů s jinými. A (právě tak) si neuvědomuješ, jak by sis měl vážit svého nitra, dokud v něm nezakusíš milost a sladkost vnitřní útěchy. Náležitě si tedy važ obojí cely a dbej především na sebe sama: uč se v cele mít vládu sám nad sebou, uspořádat svůj život, usměrňovat své chování, být k sobě náročný a kritický. Nikdo na tebe nedbá víc než ty sám a nikdo tě neposoudí s větším porozuměním. Kdosi k tomu, o čem mluvíme, říká: „Měj ve své cele zalíbení a ven vycházej jen nerad, po celý den dbej na mlčení, v daný čas bystře povstávej: modli se, čti, čiň pokání; nepřestávej se zpytovat." Proto říká řehole: „Každý z vás ať má samostatnou oddělenou celu, tak jak mu bude přidělena osobním rozhodnutím převora za souhlasu ostatních bratří nebo rozumnější části."

(Expositio paraenetica, Parisiis, 1625, s. 111-116)

Modlitba

Bože, tys přivedl blahoslavenou Archandělu k jedinečné oddanosti tajemství věčné Trojice; dej nám, abychom provázeni její přímluvou již zde na zemi okoušeli sladkost tvé slávy a došli patření na tebe v nebi. Skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Karmelitánský lekcionář

První čtení: Pís 8,6-7
Žalm: 148 1-2.11-13a.13c-14    Odp.: 12a a 13a
Evangelium: Mt 11,25-30

Související

Životopis bl. Archanděly Girlani

Připomínáme

29 led 2022;
00:00
bl. Archanděla Girlani, panna
01 úno 2022;
00:00
bl. Kandelaria od sv. Josefa, panna
05 úno 2022;
09:00 - 13:30
Setkání terciářů Praha - Liboc
07 úno 2022;
16:30 - 19:00
Setkání terciářů Klatovy
14 úno 2022;
17:30 - 19:30
Setkání terciářů Brno

Přihlášení