KARMEL

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Týden

sv. Cyriak Eliáš Chavara, kněz

Stáhnout jako soubor iCal
 

3. ledna - nezávazná památka

Cyriak se narodil 10. února 1805 v Kainakary v indickém státě Kerala. V roce 1829 byl vysvěcen na kněze. Již roku 1831 založil v Mannanam společenství, které se přičlenilo ke třetímu řádu bosých karmelitánů a prvními řeholními sliby členů v roce 1855 se nakonec stalo Kongregací karmelitánů Neposkvrněné P. Marie (CMI). P. Cyriak (Kuriakos) byl jejím prvním generálním představeným. Podílel se také na založení Kongregace sester Panny Marie, Matky Karmelu (CMC) roku 1866. Od r. 1861 byl generálním vikářem církve syromalabarského ritu, všemožně usiloval o její duchovní a liturgickou obnovu a bránil její jednotu s katolickou církví. Zakládal ve farnostech školy otevřené i příslušníkům nižších kast, také kněžské semináře, charitativní a apoštolská díla.
Byl znám jako muž modlitby a šiřitel úcty k eucharistii a k tajemství Neposkvrněného početí Panny Marie. Zemřel 3. ledna 1871 v Koonammavu, od roku 1889 odpočívají jeho ostatky v Mannanam, v mateřském kostele jím založené kongregace. Za blahoslaveného jej prohlásil Jan Pavel II. 8. února 1986 při své pastorační návštěvě Indie, svatořečen byl papežem Františkem 23. listopadu 2014.

Ze zprávy o životě P. Cyriaka, sepsané v den jeho úmrtí jeho duchovním vůdcem

(Dnem i nocí se namáhal, aby se schisma nešířilo)

Dnes, v úterý 3. ledna 1871 ve čtvrt na osm ráno, zemřel po životě v zářivé nevinnosti otec Cyriak Eliáš od Svaté Rodiny, první převor. Před svou smrtí mohl otevřeně prohlásit, že nikdy v životě neztratil svou křestní milost. Především dbal o ctnosti, zvláště o prostotu srdce, živou víru, poslušnost do nejmenšího, úctu k Nejsvětější svátosti, k Panně Marii a ke sv. Josefu. Pro dobro křesťanů na Malabaru vytrpěl mnohé těžkosti, především v souvislosti s rochosiánským rozkolem. Za onoho rozkolu byl ustanoven generálním vikářem církve syromalabarského ritu a projevil svou mimořádnou oddanost Svatému stolci. Dnem i nocí se namáhal, aby se toto schisma nešířilo; a skutečně se mu podařilo uchránit od něj asi čtyřicet farních společenství. Papež Pius IX. mu za to vyjádřil své uznání a pochvalu vlastnoručně podepsaným dopisem.
Otec Cyriak Eliáš byl zakladatelem a prvním převorem karmelitánů (řeholníků třetího řádu) na Malabaru. Založil také kongregaci sester a musel přitom překonat veliké obtíže. Pro své ctnosti, učenost a zvlášť pro důkladnou znalost syrštiny si získal velikou úctu u všech lidí na Malabaru, dokonce i u nestoriánů a pohanů.
Svou osudnou nemoc snášel téměř po dva roky v duchu největšího sebezapření, ba dokonce s radostí. Nezaměstnával se přehnaně věcmi tohoto světa, což se výrazně ukázalo během jeho posledních dní. Když s neobyčejnou zbožností přijal svátosti umírajících, zesnul ve stáří šedesáti pěti let, obklopen slzami svých přítomných duchovních synů a mými obzvlášť, vždyť jsem jej miloval jako sebe sama.
Pohřben byl v kostele svaté Filomeny v Koonammavu. Ó svatá a krásná duše, pros za mne!

(Leopold Beccaro OCD: Servi Dei Cyriaci Eliae Chavara... Positio super Introductione causae et super virtutibus ex officio concinnata, Roma 1977, 456)

Modlitba

Bože, tys podnítil blahoslaveného kněze Cyriaka Eliáše, aby upevňoval jednotu tvé církve; prosíme tě: na jeho přímluvu nás osvěcuj světlem Ducha svatého, abychom moudře rozpoznávali znamení času a dokázali slovem i skutky šířit mezi lidmi poselství evangelia. Skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Karmelitánský lekcionář

První čtení: Jer 1,4-9
Žalm: 96(95) 1-2a.2b-3.7-8a.10    Odp.: srov. 3: Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech
Evangelium: Jan 15,9-17

Související

Životopis sv. Cyriaka Eliáše Chavary

Připomínáme

st bře 03 @20:00 - 08:00PM
Přihlašování JUMP 2021

Přihlášení