KARMEL

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Týden

sv. Terezie Markéta od Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Anna Marie Redi), panna

Stáhnout jako soubor iCal
 

1. září - nezávazná památka

sv teresa margaret rediNarodila se ve šlechtické rodině v Arezzu (Toskánsko v Itálii). V roce 1764 vstoupila do kláštera bosých karmelitek ve Florencii. Žila úctou k Nejsv. Srdci Ježíšovu. Byla hluboce zasažena slovy sv. Jana: „Bůh je láska“, a tak objevila své povolání: život skrytý v lásce. Následovala toto volání úplným sebeodevzdáním Bohu a bližním a potvrdila je heroickou sesterskou láskou. Za svatou byla prohlášena v roce 1934.

 

 

Z Akt svatořečení

(Láska Kristova nás žene)

Krátký život Terezie Markéty byl takřka stálým výstupem jejího nevinného srdce k Bohu. Její nevinná duše hledala Boha a zdálo se jí, že pouze v něm může spočinout. S nejvyšší čistotou ducha spojovala hlubokou pokoru, chtěla žít neznáma, nebýt považována za nic, pokoření nejen snášela, ale radovala se z něho.
Touto čistotou srdce a pokorou ducha vystoupila až k nejvyššímu stupni lásky, která brzy vyrostla tak, že plála vpravdě serafínským žárem. Dospěla tak daleko, že když mluvila o Bohu, její tvář se rozzářila. Tuto Boží lásku vztahovala i na bližní, hlavně na ubohé hříšníky, za něž se velkodušně obětovala Bohu. Svým spolusestrám, zvláště nemocným, sloužila s takovou pokornou laskavostí a dokonalým sebezáporem, že byla jako anděl lásky. Plamen lásky šířila zvláště eucharistickým chlebem, po němž horoucně toužila, a zvláštní úctou k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, právě v té době, kdy se tuto živou úctu na mnohých místech v Etrurii snažil ochromit jansenistický blud. S vroucí zbožností uctívala Pannu Marii, která byla vzorem a ochránkyní její panenské čistoty. Obdařena vysokým nazíráním, spojovala se čím dál více s Bohem; vycházela z ní jakoby záře blízké věčnosti.
Avšak s blížící se smrtí měla tato pravá dcera svaté Matky Terezie a věrná učednice svatého Jana od Kříže mystickým mučednictvím na sobě ukázat živější obraz ukřižovaného Snoubence. Příčinou tohoto mučednictví byla právě síla lásky, která, čím je větší, tím více pudí duši k lásce. A protože duše nikdy nemůže milovat tak, aby se vyrovnala nekonečné lásce Boží, trýzní ji nevysvětlitelná touha po vyšší lásce, je jakoby zahalena jakousi temnou nocí a zdá se jí, jako by byla zbavena lásky k Bohu. Čím větší je její láska, tím si připadá menší. Duše přibitá s Kristem na kříž tímto nejvyšším mučednictvím srdce získává pro sebe a pro jiné hojnější plody vykoupení. To jsou nejčistší a největší duše v církvi, které utrpením, láskou a modlitbou v mlčenlivém apoštolátu druhým prospívají nejvíce.

Modlitba

Bože, tys dal svaté Terezii Markétě, že čerpala ze zdrojů Spasitelových nevystižitelné poklady pokory a lásky. Na její přímluvu nám dej, abychom nikdy nebyli odloučeni od lásky Kristovy. Neboť on s tebou žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Karmelitánský lekcionář

První čtení: Ef 3,8-12.14-21
Žalm: 34(33) 2-3.4-5.6-7.8-9 Odp.: 9a
Evangelium: Jan 15,9-17

Související

Životopis sv. Terezie Markéty od Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Připomínáme

28 zář 2020 18:00-14:00
Krása Karmelu III
28 zář 2020 18:00-14:00
Krása Karmelu III
28 zář 2020 18:00-14:00
Krása Karmelu III
01 říj 2020 00:00
sv. Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře, panna a učitelka církve
28 zář 2020 18:00-14:00
Krása Karmelu III

Přihlášení