KARMEL

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Týden

sv. Jáchyma de Vedruna de Mas, řeholnice

Stáhnout jako soubor iCal
 

22. května - nezávazná památka

Narodila se v Barceloně roku 1783. V 16 letech se provdala za Teodora de Mas, jemuž dala devět dětí. Po smrti svého muže založila v městě Vich kongregaci charitativních sester karmelitek (1826), která se věnovala ošetřování nemocných a výchově dětí, zvláště chudých, a rozšířila se po celém Katalánsku. Duchovní život svaté Jáchymy byl naplněn modlitbou, umrtvováním, odloučeností a láskou. Vynikala zvláštní úctou k Nejsvětější Trojici. Zemřela ve Vich roku 1854. Za blahoslavenou byla prohlášena 19. 5. 1940 a za svatou 12. 4. 1959 Janem XXIII.

 

 

Z dopisů svaté Jáchymy de Vedruna

(Nade všechno mějte lásku)

Kéž bychom všechny hořely láskou k Pánu. Kdybychom jí vzplanuly, zvěstovaly bychom a zřetelně ukazovaly světu lásku stále větší, takže bychom jej celý zapálily. A proto všem říkám: Mějme velké touhy a Pán nám jistě dá, co bude pro nás nejvhodnější.
Snažme se vypudit ze svého srdce vše, co by mohlo překážet čisté lásce k milovanému Ježíši. On sám je láska a touží se s námi v lásce sdílet. Dobrý Ježíš nás neustále volá; jak dlouho si budeme zacpávat uši? Hleďme, ať jsou naše srdce stále připravena, naše vůle ať je cele oddána Ježíši, naše mohutnosti a všechny naše smysly ať slouží Ježíši.
Kéž naše srdce nelne nezřízeně k tvorům, nýbrž plane láskou k Ježíši, a to láskou stále vroucnější, protože láska neřekne nikdy „už dost" a neustane, dokud se celá nerozpálí ohněm. Když však čistá láska k Ježíši zcela roznítí naše srdce, vypudí z něho všechno, co by mu mohlo bránit, aby bylo dokonale naplněné láskou.
Neochabujme tedy, milujme Boha neustávající láskou. Jediný Bůh, Stvořitel nebe i země, ať je naším odpočinkem a útěchou. Jeho jediného totiž můžeme nalézt vždy, on zůstává stále, všechno ostatní pomíjí.
Lásku, lásku, kladu vám na srdce stále vroucnější lásku, která se nikdy neunaví. Čím více budeme Boha milovat, tím více budeme toužit ho milovat. A když budeme mít v srdci Ježíše, bezpochyby budeme mít s ním a v něm vše.

(Epistolario, Vitoria, 1969, str. 275.249.260.297.254.297.37)

Modlitba

Bože, tys povolal ve své církvi svatou Jáchymu, aby v křesťanském duchu vychovávala mládež a ošetřovala nemocné; dej, abychom podle jejího vzoru službou bratřím a sestrám svůj život s láskou věnovali tobě. Skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Karmelitánský lekcionář

První čtení: 1 Jan 3,14-18
Žalm 112(111) 1-2.3-4.6b-7.9    Odp.: 2
Evangelium: Mk 9,34-37

Související texty

Životopis sv. Jáchymy de Vedruna de Mas

Připomínáme

02 bře 2020 16:30-19:00
Setkání terciářů Klatovy
02 bře 2020 18:00-20:30
Setkání terciářů Kostelní Vydří
07 bře 2020 09:00-13:30
Setkání terciářů Praha - Liboc
07 bře 2020 14:30-17:30
Setkání terciářů Ostrava - Zábřeh
09 bře 2020 17:30-19:30
Setkání terciářů Brno

Přihlášení