KARMEL

sv. Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře, OCDMým nebem je, mohu-li svolávat na duše Ježíšovy milosti a jeho božské plameny, které dovedou zapálit a rozradostnit srdce. (Básně)

 

 

 

 

 

1. den: Zdviž do nebe

Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde. Bral děti do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim. (Mk 10,15n)

Já bych taky chtěla nalézt zdviž, která by mě vynesla k Ježíši, poněvadž jsem příliš malá, abych mohla stoupat po drsném schodišti dokonalosti. (AS 201)

Modlitba:

Ježíši, svaté Terezii jsi dal pochopit, jak toužíš, abychom k tobě přistupovali s důvěrou a láskou; dej, ať jako ona pociťujeme radost při pomyšlení, že zdviží, která nás má vynést do nebe, je pouze tvá náruč.

Sv. Terezie, učitelko vnitřního života, oroduj za nás.

 

2. den: Být jako děti

Dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. (Lk 15,31)

Zůstat před Bohem malým dítětem znamená poznávat svoji nicotu, očekávat vše od Boha, jako malé dítě očekává vše od svého otce; ničím se neznepokojovat, vůbec si nezískávat jmění... Zůstala jsem tedy stále malá a nezabývala jsem se ničím jiným než trháním květin, květin lásky a obětí, které jsem nabízela Bohu pro radost. (6. 8. 1897, VS 99)

Modlitba:

Milosrdný Bože, svaté Terezii jsi ukázal, že musí zůstat maličká, menšit se stále víc a víc, abys ty mohl růst; na její přímluvu nám dej opravdovou pokoru a hluboké přesvědčení, že bez tebe nejsme nic a nic nezmůžeme.

Sv. Terezie, učitelko duchovního dětství, oroduj za nás.

 

3. den: Radost trpět

Mým pokrmem je konat vůli Otcovu. (Jan 4,34)

Mou jedinou radostí je vědomí, že plním Boží vůli. (D 258, P. Belliérovi, 18. 7. 1897)

Modlitba:

Bože, svaté Terezii jsi dal takovou lásku a touhu plnit tvou vůli, že se jí i utrpení stalo radostí, protože v něm nacházela tebe; na její přímluvu nám dej, abychom jako ona utrpení podle tvé vůle přijímali jako svůj pokrm, který by se stal nástrojem spásy pro nás i pro druhé.

Sv. Terezie, vzore naprosté odevzdanosti, oroduj za nás.

 

4. den: Zkouška víry

Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno. (Jan 1,11n)

Život je často těžký, jaká hořkost... ale jaký půvab. Ano život něco stojí.... Kdyby člověk aspoň cítil Ježíšovu přítomnost... Jak nudná společnost, když tu není Ježíš!.. Cožpak nevidí naši úzkost, tíhu, která na nás doléhá?.. Proč nepřijde, aby nás utěšil, když jiného přítele nemáme? Avšak on není daleko, je tady, je nám nablízku, dívá se na nás, žebrá o tento smutek, o tuto úzkost, potřebuje je... (D 57, Celině, 23. 7. 1888)

Modlitba:

Bože, mnohými zkouškami a utrpením jsi tříbil víru svaté Terezie, že se stávala stále dokonalejším zrcadlem tvé milosrdné lásky; dej nám na její přímluvu stále více chápat, že bez víry jsme jako zblázněný kompas a loď bez lodivoda. Dej nám pochopit, že to ty nás svou čistou láskou tříbíš, když nás v těžkých dnech tohoto života necháváš procházet temnotami nocí zkoušek.

Sv. Terezie, hvězdo naděje v temnotě noci, oroduj za nás.

 

5. den: Hrdost být slabá

Copak může zapomenou žena na své nemluvně, není jí líto syna vlastního těla? I kdyby ona zapomněla, já přece nezapomenu! Hle vyryl jsem si tě do dlaní... (Iz 49,15n)

Mýlíš se, ... jestli si myslíš, že tvá Terezka vždy horlivě kráčí cestou ctnosti. Ona je slabá, velmi slabá, a každý den se o tom znovu přesvědčuje; ale... Ježíši se líbí učit mě, jako svatého Pavla, umění chlubit se svými slabostmi. To je veliká milost, a prosím Ježíše, aby tě tomu naučil, protože jen tak se najde pokoj a odpočinek srdce. Když se někdo vidí tak ubohý, nechce se už zabývat sám sebou, a dívá se jen na svého Milovaného... (D 109, Marii Guérinové, 27.–29. 7. 1890)

Modlitba:

Všemohoucí Bože, svatou Terezii jsi naplnil radostnou důvěrou, že potřebuješ nás, malé a slabé, abys na nás ukazoval svou velikost a sílu; dej, abychom ti spolu s ní ustavičně děkovali, že spásy docházíme jedině tvou milostí, a nikdy naší silou.

Sv. Terezie, příklade dokonalé důvěry, oroduj za nás.

 

6. den: Malá cesta – cesta duchovního dětství

Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde. (Lk 18,15–18)

Touto cestičkou duchovního dětství je cesta důvěry a naprosté odevzdanosti. Chci učit duše malým prostředkům, které se mi tolik osvědčily, říci jim, že tady na zemi je třeba dělat jen jediné: házet Ježíšovi květy malých obětí, získat ho láskou. Tak jsem to dělala já, a proto budu dobře přijata. (17. 7. 1897, VS 182n)

Modlitba:

Dobrotivý Bože, ty jsi svaté Terezii odhalil nekonečné poklady, které můžeme tak snadno každý den shromažďovat a o které se připravujeme, když si pro svou touhu po velkých věcech necháváme uniknout malé oběti; dej nám na její přímluvu dojít ke svatosti »cestičkou« věrnosti v malých věcech.

Sv. Terezie, jež nás vedeš nejkratší cestou k Bohu,oroduj za nás.

 

7. den: Touha po štěstí

Hospodine, mé srdce se nevypíná, nevyvyšují se mé oči, neženu se za velikými pro mne nedostižnými. Spíše jsem uklidnil a utišil svou duši jako dítě na matčině klíně; jako dítě tak je má duše ve mně... (Žl 131,1n)

Ježíši... kéž nikdy nehledám a nenalézám nic jiného než tebe... Ježíši buď vším... Světu dávám navěky sbohem. Povznáším se nad něj, mé srdce už nemá jinou oporu kromě Boha. (v den slibů, AS 255)

Modlitba:

Věčný Bože, do našich srdcí jsi vložil touhu po štěstí, lásce, životě; dej, ať se od svaté Terezie učíme nikdy nevěřit tomu, že to štěstí, které tolik hledáme, lze najít ve věcech, které se jednoho dne rozpadnou; dej nám pochopit, že tento svět je příliš malý na to, aby naplnil naši nekonečnou touhu po štěstí, ať už nehledáme nic, než tebe.

Sv. Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, oroduj za nás.

 

8. den: Skrytost

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. (1 Jan 3,1n)

Nikdy nevyhledávejme to, co se zdá velké v očích smrtelníků... Jediné, co nevzbuzuje závist, je poslední místo... Pokorně se zařaďme mezi nedokonalé, pokládejme se za malé duše, které Bůh musí v každém okamžiku podpírat... Opravdu stačí se ponížit a s láskou snášet své nedokonalosti. V tom spočívá pravá svatost. Chyťme se za ruce a pospěšme na poslední místo... Nikdo s námi nebude soupeřit. (D 243, sestře Genovévě [Celině], 7. 6. 1897)

Modlitba:

Spravedlivý Bože, těm, kdo zůstávají v tobě, dáváš milost, že nepodléhají lidskému soudu; na přímluvu svaté Terezie dej i nám milost, abychom byli nezávislí na mínění druhých, a tak mohli vždy svobodně kráčet v pravdě, otevření pro tvou vůli a věrní cestě, kterou nás chceš vést ty.

Sv. Terezie, malá světice a velká přímluvkyně, oroduj za nás.

 

9. den: Povolání lásky

Napodobujte Boha jako jeho milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a zcela vydal sebe za nás v oběť, Bohu velmi příjemnou. (Ef 5,1n)

Pochopila jsem, že láska v sobě obsahuje všechna povolání, že láska je všechno, že objímá všechny doby a všechna místa... jedním slovem, že je věčná... konečně jsem nalezla své povolání! Mým povoláním je láska! Ano nalezla jsem své místo v církvi, a toto místo jsi mi dal ty, můj Bože! V srdci své Matky církve budu láskou... Tak budu vším... Takto se splní můj sen! (AS 188)

Modlitba:

Ty, Bože, jsi LÁSKA sama; dej, ať nás dědictví naší sestry svaté Terezie povzbudí, abychom v lásce k tobě našli klíč k našemu povolání; dej nám poznat svou lásku a uvěřit v ni, abychom ti před světem vydávali svědectví svou odevzdaností a bezvýhradnou důvěrou v tebe.

Sv. Terezie, jež zemi zasypáváš deštěm růží, oroduj za nás.

(Zkratky spisů: AS = Autobiografické spisy; VS = Vstupuji do života; D = Dopisy)

Podle »Novéna ke sv. Terezii z Lisieux«, KNA 1997, zpracoval P. Jan Maria Vianney Hanáček, OCarm.

Související

Životopis sv. Terezie z Lisieux
Novéna ke svaté Terezii z Avily
Novéna k Duchu svatému
Novéna k Panně Marii Karmelské

Připomínáme

20 čvc 2024;
00:00
sv. Eliáš, prorok
20 čvc 2024;
19:00 - 15:00
Velká pouť v Kostelním Vydří
23 čvc 2024;
00:00
bl. Jan Soreth, kněz
25 čvc 2024;
00:00
sv. Jáchym a Anna, ochránci Řádu
27 čvc 2024;
00:00
sv. Titus Brandsma, kněz a mučedník

Kalendář

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení