KARMEL

(informace a pokyny)

U příležitosti 450. výročí narození svaté Marie Magdalény de’ Pazzi, karmelitky, vyhlásil generální převor našeho řádu jubilejní rok a v souvislosti s tím požádal Svatého Otce o možnost získávání plnomocných odpustků. Apoštolská penitenciárie odpověděla kladně a otcové biskupové našich diecézí souhlasili s upřesněním, ve kterých jednotlivých kostelích a kaplích (viz níže) lze odpustky získávat.
Podrobnější článek o svaté Marii Magdaléně de’ Pazzi najdete v časopise Karmel č. 1, ročník 2007. Dalši texty jsou k dispozici na internetových stránkách www.karmel.cz a www.bosekarmelitky.cz. Její stručný životopis je uveden ke dni jejího svátku (25. 5.) v breviáři nebo misále na každý den. Abychom nezůstali jen u pokynů, uveďme na tomto místě alespoň dvě citace jejích slov, které zatím nebyly do češtiny přeloženy.

Důležitá je ryzost duše

Nač myslí duše, která má tuto čistotu? Nemyslí na cokoliv, než jen v čistotě, netouží, než jen v čistotě, nechce vzpomínat ani se chlubit, než jen v čistotě, neochutnává, nechce, nemiluje, netěší se z ničeho, než pouze v čistotě.
(CO2 408)

Sjednocení s Ježíšem v lásce

Viděla jsem, že Ježíš mi předává své svaté rány: na ruce, na nohy a na pravý bok mi seslal paprsky, které se zdály jako z ohně a zabodávaly se doprostřed, kde byly okraje ran, takovým způsobem, že tam zanechávaly stopu.
A okamžitě mne opustila všechna bolest a smutek, ba cítila jsem se spokojená, že na sobě vidím ty rány. A takto mi je vždy dával vidět, ačkoliv navenek se neukazovaly, což mám velmi ráda.
A pak jsem viděla, že spojující láska mne celou sjednotila s Ježíšem, a když jsem byla celá sjednocena s Ježíšem, nedokázala jsem učinit nic jiného, než pohroužit se do dobra a do lásky, které Bůh přináší duši. A v tomto vytržení jsem zůstala až do pěti hodin; ale to, co jsem okoušela, bych ni­kdy nedokázala vyjádřit ani v nejmenším.

(QG 212)

marie magdalena de pazzi 3 PODMÍNKY
PRO ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÝCH ODPUSTKŮ

v rámci jubilejního roku 450. výročí
narození svaté Marie Magdalény de’ Pazzi

2. DUBNA 2016 – 25. KVĚTNA 2017

Pro získání plnomocného odpustku je nutné,
kromě vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
a to i v lehkém,

splnit tři podmínky:

 • přijmout svátost smíření
 • přijmout svaté přijímání
 • pomodlit se na úmysl svatého Otce

Tyto tři podmínky k získání plnomocného odpustku lze vykonat řadu dní předtím nebo potom, kdy je vykonán předepsaný skutek k získání odpustku, nicméně je vhodné, aby svaté přijímání a modlitba na úmysl papeže byly vykonány v tentýž den. Na způsob pouti navštívit kostel nebo kapli

V pražské arcidiecézi:

 • kostel sv. Havla na Starém Městě Pražském
 • farní kostel sv. Fabiána a Šebestiána v Praze-Liboci
 • kaple konventu karmelitánů v Praze-Liboci

V olomoucké arcidiecézi:

 • farní kostel sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně
 • kaple Panny Marie při farním kostele sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně
 • farní kostel Narození Panny Marie ve Štípě
 • kaple sv. Eliáše v klášteře sester karmelitek Institutu Naší Paní z Karmelu ve Štípě

V brněnské diecézi:

 • farní a poutní kostel Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří
 • kaple sv. Eliáše v klášteře karmelitánů v Kostelním Vydří

a pomodlit se tam:

 • za věrnost křesťanskému povolání
 • za vyprošení kněžských a řeholních povolání
 • za obranu rodiny
 • Otče náš
 • Vyznání víry
 • Panno Maria Karmelská, oroduj za nás!
 • Svatá Marie Magdaleno de’ Pazzi, oroduj za nás!

Nemocní a ti, kdo nemohou zmíněné kostely a kaple navštívit,
mohou plnomocné odpustky v kterýkoliv den jubilejního roku získat také, pokud splní výše uvedené podmínky a modlitby a místo návštěvy kostela nebo kaple vykonají duchovní pouť touhou srdce do stanoveného kostela či kaple, kde je svatá Marie Magdalena de’ Pazzi veřejně uctívána, a s důvěrou obětují milosrdnému Bohu bolesti a strádání svého života.

Odpustek je odpuštění časného trestu před Bohem za hříchy, které byly již odpuštěny co do viny. Odpustek je schopen získat ten, kdo byl pokřtěn a je ve stavu milosti alespoň na konci předepsaných úkonů. Každý věřící může získávat odpustky pro sebe nebo pro zemřelé.

Plnomocné odpustky lze získat kdykoliv (i mimo jubilejní rok) také jinými způsoby.
Vždy je třeba splnit tři obvyklé podmínky (sv. přijímání, svatá zpověď a modlitba na úmysl papeže).
A dále je třeba vykonat předepsaný skutek, kterým je např. modlitba růžence v kostele nebo v kapli, společná modlitbou růžence (kdekoliv), půlhodina četby Božího slova nebo rozjímání nad ním, půlhodinová adorace Nejsvětější svátosti.

Připomínáme

20 čvc 2024;
00:00
sv. Eliáš, prorok
20 čvc 2024;
19:00 - 15:00
Velká pouť v Kostelním Vydří
23 čvc 2024;
00:00
bl. Jan Soreth, kněz
25 čvc 2024;
00:00
sv. Jáchym a Anna, ochránci Řádu
27 čvc 2024;
00:00
sv. Titus Brandsma, kněz a mučedník

Přihlášení