KARMEL

Ó Králi a touho národů, úhelný kameni, jenž rozdělené spojuješ vjedno: přijď a spas člověka, kterého jsi uhnětl z hlíny.

O Rex gentium, et desideratus earum, lapisque angularis, qui facis utraque unum: veni, et salva hominem, quem de limo formasti.

(Zpěv před evangeliem; antifona ke kantiku Panny Marie – 22. prosince)

Ó Vycházející z výsosti, jase věčného světla a slunce spravedlnosti: přijď a osvěť ty, kdo sedí v temnotách a stínu smrti.

O Oriens, splendor lucis aeternae, et sol justitiae: veni, et illumina sedentes in tenebris, et umbra mortis.

(Antifona ke kantiku Panny Marie – 21. prosince)

Ó Klíči Davidův a žezlo Izraelova domu, ty otvíráš a nikdo nezavře, zavíráš a nikdo neotevře: přijď a vyveď z vězení ty, kdo sedí spoutáni v temnotách a v stínu smrti.

O Clavis David, et sceptrum domus Israel; qui aperis, et nemo claudit, claudis, et nemo aperit: veni, et educ vinctum de domo carceris, sedentem in tenebris, et umbra mortis.

(Zpěv před evangeliem; antifona ke kantiku Panny Marie – 20. prosince)

Ó Kořeni Jesse, ty stojíš na znamení národům, před tebou králové v úžasu zmlknou, tebe budou národy vzývat: přijď a vysvoboď nás, už neprodlévej.

O Radix Jesse, qui stas in signum populorum, super quem continebunt reges os suum, quem gentes deprecabuntur: veni ad liberandum nos, jam noli tardare.

(Zpěv před evangeliem; antifona ke kantiku Panny Marie – 19. prosince)

Ó Adonai, Vladaři Izraelova domu, ty ses ukázal Mojžíšovi v plameni hořícího keře a dals mu na Sinaji zákon: přijď a zachraň nás svou mocnou pravicí.

O Adonai, et Dux domus Israel, qui Moysi in igne flammae rubi apparuisti, et ei in Sina legem dedisti: veni ad redimendum nos in brachio extento.

(Zpěv před evangeliem; antifona ke kantiku Panny Marie – 18. prosince)

Osm dní před slavností Narození Páně se v liturgii setkáváme s texty, které církev zpívá již od poloviny prvního tisíciletí. Při nešporách jako antifony k Magnificat a nově také při mši svaté jako verš před evangeliem zaznívají slova plná očekávání Spasitele. V latině začínají zvoláním „Ó“ – podle toho se nazývají „Ó antifony“.

Ó Moudrosti, tys vyšla z úst Nejvyššího, od jednoho konce k druhému se rozprostíráš, všechno mocně a líbezně spravuješ: přijď a nauč nás cestě rozumnosti.

O Sapientia, quae ex ore Altissimi prodiisti, attingens a fine usque ad finem, fortiter suaviterque disponens omnia: veni ad docendum nos viam prudentiae.

(Zpěv před evangeliem; antifona ke kantiku Panny Marie – 17. prosince)

Obraz Panny Marie Karmelské v Kostelním VydříTato krátká novéna tě může provázet i uprostřed každodenního shonu. Začni modlitbou »Zdrávas Maria«, pak věnuj několik okamžiků Božímu slovu. V paměti si podrž téma a krátkou střelnou modlitbu k Panně Marii, kterou pak můžeš opakovat během dne co nejčastěji. Před Slavností Panny Marie Karmelské se novénu modlíme od 7. do 15. července.

Číst dál...

Připomínáme

12 čvn 2024;
00:00
bl. Hilarius Januszewski, mučedník
14 čvn 2024;
00:00
sv. Elizeus, prorok
15 čvn 2024;
08:00 - 12:00
Setkání terciářů Olomouc-Hejčín
22 čvn 2024;
15:00 - 19:00
Setkání terciářů Frýdlant n. Ostravicí
29 čvn 2024;
09:00 - 15:00
Setkání terciářů Hradec Králové

Přihlášení