Aktualizováno: 5.3.2007
Řád karmelitánů

Výročí úmrtí
svaté Marie Magdalény de' Pazzi

25. května 2007 uplyne 400 let od úmrtí
svaté Marie Magdalény de' Pazzi

Svatá Marie Magdalena de´ Pazzi se narodila r. 1566 ve Florencii. Toto město je spjato s celým jejím životem. Šestnáctiletá vstoupila do tamního kláštera karmelitek (1582) a v roce 1584 složila slavné sliby.

Její život byl protkán extázemi a mnoha mystickými dary, například přijetím neviditelných stigmat, trnové koruny, výměnou srdce s Ježíšem, přijetím prstene od Krista jako pečeti mystického zasnoubení s ním. Kromě toho prošla také mnoha bolestnými zkouškami a velkým utrpením. Velmi jí ležela na srdci také obnova církve a řeholního života po tridentském sněmu.

Zemřela ve Florencii 25.5.1607 a r. 1669 byla prohlášena za svatou. Její osobnost a vnitřní život jsou podrobně zachyceny prostřednictvím zápisků jejích spolusester, kterým zpovědník již od jejího vstupu do kláštera uložil zaznamenávat vše, co světice během svých extází říkala a konala.

Ze zápisu výpovědí
Marie Magdalény de' Pazzi

Přijď, Duchu svatý

Ano, podivuhodné jsi, Slovo, ve svatém Duchu. Vždyť působíš, že Duch svatý tě zasévá do duše, takže se duše spojuje s Bohem, Boha přijímá, poznává ho a v ničem kromě něho nenachází nasycení.

A Duch svatý přichází do duše s pečetí Slova, s pečetí krve obětovaného Beránka, ba tato krev jej dokonce má k tomu, aby přišel, přestože Duch sám vane a žádá si přijít.

Tento vanoucí Duch je v sobě bytím Otcovým a bytím Slova a vychází z bytnosti Otcovy a lásky Slova a vstupuje do duše jako tryskající pramen a ta se do něho noří. Jako když vyvěrají dvě řeky a slévají se, takže menší ztrácí své jméno a přijímá jméno té větší, právě tak působí tento božský Duch, vstupující do duše, aby se s ní spojil. Nezbývá, než aby duše, která je přece menší, ztratila své jméno a přenechala je Duchu; učiní to, jestliže se mu natolik otevře, že s ním splyne v jedno.

A tento Duch, rozdavatel bohatství uloženého v srdci Otcově a strážce úradků vytvářejících se mezi Otcem a Synem, proniká do duše s takovou jemností, že nebývá ani pozorován a že jen málo lidí rozezná jeho skutečnou velikost.

Mocně i lehce proudí Duch do všech míst, která jsou hotova a připravena jej přijmout. Každé ucho rozeznívá svým opětovným slovem i svým nejhlubším mlčením. Nehybný i sám pohyb, příbojem lásky všechno proniká.

Nezůstáváš stát, svatý Duchu, v nehybnosti Otcově ani ve Slově, a přece jsi ustavičně v Otci i ve Slově i v sobě samém, jakož i v každém dobrém duchu a ve všem stvořeném. Stvoření tě potřebuje pro krev, kterou prolil jednorozený Boží Syn, Boží Slovo, které se z nesmírné lásky samo učinilo svému stvoření nepostradatelným. Ty spočíváš na každém stvoření, které se spravuje tak, aby skrze účastenství na tvých darech dosáhlo v čistotě skutečné podobnosti s tebou. Spočíváš na těch, kteří byli skropeni krví Beránkovou, nechávají v sobě Boží slovo působit a připravují ti v sobě důstojný příbytek.

Přijď, Duchu svatý! Ať přijde sjednocení s Otcem a láska Syna - Slova. Ty, Duchu pravdy, jsi odměna svatých, jsi občerstvení duší a světlo těch, kdo jsou v temnotách, tys bohatství všech chudobných, poklad milujících, nasycení hladových, útěcha těch, kdo jsou mimo domov. Jsi to právě ty, v němž jsou obsaženy všechny poklady.

Přijď ty, který jsi sestoupil na Marii a způsobil, že Slovo se stalo tělem, a svou milostí v nás učiň to, cos v Marii učinil skrze milost a přirozenost! Přijď, Duchu svatý, a znič v nás všechno, co nám brání, abychom se nestrávili v tobě.

 
© Českomoravská generální delegatura Řádu karmelitánů