Aktualizováno: 22.10.2008
Řád karmelitánů

Blahořečení rodičů
sv. Terezie z Lisieux

Luis a Zalie Martin

V neděli 19.10.2008 byli v Lisieux (Francie) blahořečeni manželé Louis a Zélie Martinovi, rodiče sv. Terezie od Dítěte Ježíše. Jejich příklad vyzdvihl před modlitbou Anděl Páně papež Benedikt XVI. během své návštěvy v Pompejích (Itálie).
Pompeje (I), Lisieux (F): Benedikt XVI. zdůraznil v neděli ve své promluvě před modlitbou Anděl Páně během své návštěvy v Pompejích příklad lásky a víry, který i dnes dávají rodiče sv. Terezie od Dítěte Ježíše.
Termín blahořečení na Světový den misií měl svůj význam, protože dcera nově blahoslavených, svatá Terezie z Lisieux, byla Piem XI. prohlášena patronkou misií. "Tito nově blahoslavení svými modlitbami a evangelním svědectvím doprovázeli a sdíleli cestu dcery, kterou Pán povolal, aby se mu bezvýhradně zasvětila mezi zdmi Karmelu," řekl papež . "Svým příkladným manželským životem hlásali Kristovo evangelium," pokračoval. "Žili vroucně svou víru a předávali ji v rodině i ve svém okolí." Papež také vyjádřil své přání: "Ať je společná modlitba zdrojem radosti a naděje pro všechny rodiče a rodiny." Příklad lásky manželů Martinových shrnul papež slovy, která napsala jejich dcera: "V srdci církve, své matky, budu láskou."
Beatifikačním obřadům Zélie (1831-1877) a Louise (1823-1894) Martinových předsedal 19. října v Lisieux místní biskup Pierre Pican. Svatého otce reprezentoval kardinál José Saraiva Martins, emeritní prefekt Kongregace pro svatořečení, který vyslovil beatifikační formuli a přednesl homilii. Připomněl v ní, že slavná dcera manželů Luise a Zélie Martinových, sv. Terezie od Dítěte Ježíše, považovala své rodiče za „hodné nebe“. Zdůraznil zároveň, že oba blahoslavení si uvědomovali, že jejich cesta posvěcení nevede mimo manželství, ale skrze ně. V něm se totiž uskutečňuje táž láska, jaká pojí církev s Kristem. Vyjadřuje to také společné blahořečení obou manželů, jejichž vzájemná láska dosáhla heroického rozměru.
Jak řekl kardinál Martins, blahoslavení Luis a Zélie mohou být vzorem pro dnešní svět, zejména pokud jde o manželskou morálku a otevřenost životu. To vyžaduje cestu směřující proti současným trendům a stálost ve víře. Křesťanská dokonalost zapojuje každého do evangelizačního díla církve, jak o tom svědčí příběh dcery manželů Martinových – sv. Terezie od Dítěte Ježíše, duchovní misionářky a patronky misií.
Beatifikace manželů Martinových proběhla v den 150. výročí jejich svatby. Budoucí karmelitka, patronka Francie a učitelka církve, Terezie Martinová, se narodila 2. ledna 1873. Její matce, Zélii, bylo už 42 let a otec, Louis Martin, byl padesátiletý. Zélie Martinová zemřela o čtyři roky později. Obecně známou skutečností je význam otcovy nemoci pro duchovní zrání „malé Terezky“, málo se ale mluví o roli matky. Listy Zélie Martinové jejímu muži, které Terezička často cituje v „Deníku duše“, vypovídají o velké mateřské lásce k nejmladší dceři. Listy byly poprvé zveřejněny v roce 1941. Jsou svědectvím hlubokého svazku manželů, záznamem nejen o jejich radostech, ale také o bolesti nad smrtí čtyř dětí. V posledních listech Zélie Martinová popisuje léta nemoci, na kterou nakonec zemřela. Kromě toho popisují drobné události ze života normandského městečka Lisieux. Právě v láskyplném pohledu na ně lze vyčíst hluboce křesťanský postoj k bližnímu, tak jak byl každý den prožíván v rodině Martinových.
Beatifikační proces manželů Martinových byl zahájen v roce 1957. Dekret o heroických křesťanských ctnostech vyhlásil v roce 1994 Jan Pavel II. Od roku 2003 došlo k několika uzdravením na jejich přímluvu, což umožnilo přistoupit k blahořečení.

Převzato z Tiskového střediska ČBK
Irena Sargánková
Zdroj: RV, ZENIT

 
© Českomoravská generální delegatura Řádu karmelitánů